Kaugleping

Käesolev kaugleping sõlmitakse Läti tarbijakaitseseaduse §10 ja Ministrite kabineti 28.mai 2002 nr 207 kauglepingute määruse kohaselt SIA Bean Bag Latvia, ühtne registreerimisnumber 40203118667, edaspidi tekstis – Müüja, ühelt poolt, ja Ostja, teiselt poolt, vahel seoses kohustustega, mis on tekkinud Ostjale tellides üht või mitut samasugust või erinevat Toodet, edaspidi tekstis – Toode, tasudes selle eest arvel märgitud Toote hinda, ning Müüjale kinnitades Toote tellimust ja tagades Toote tarne Ostja poolt märgitud tarneaadressile.

1. Tellimuse vormistamise kord.

1.1. Ostja vormistab iseseisvalt Toote tellimuse interneti vahendusel, tutvudes täielikult kodulehel www.beanbags4rest.ee avaldatud Toote informatsiooniga , sealhulgas käesoleva lepingu ja tarne (www.beanbags4rest.ee/tarne) tingimustega ning saadab selle Ostjale, märkides oma isikuandmed, elukoha- ja tarneaadressi.

1.2. Müüja kinnitab Toote tellimuse 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast selle kättesaamist, saates Ostjale elektrooniliselt arve kõikide vajalike Müüja pangarekvisiitidega, et Ostja saaks teostada tellimuse eest tasu.

2. Toote hind ja tasumise kord.

2.1. Toote hind on hind, mille eest Müüja müüb Ostjale Toote.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 21%.

2.3. Ostja teostab makse toote eest euro (EUR) valuutas Müüja poolt koostatud arve alusel, kandes raha Müüja poolt märgitud pangakontole 1 (ühe) päeva jooksul arve kättesaamise päevast.

2.4. Maksepäevaks loetakse päeva, kui arvel märgitud rahasumma on laekunud Müüja pangakontole.

2.5. Müüja saab toote eest tasuda pangakaardiga, kui toote kullerilt kätte saab.

3. Tellimuse täitmise kord.

3.1. Tellimuse täitmist alustatakse hetkest, kui Müüja on kinnitanud tellimust.

3.2. Tellimuse täitmise tähtaeg sõltub valitud Toote liigist, kuid mitte rohkem kui 10 (kümme) tööpäeva tellimuse kinnitamise päevast.

3.3. Tellimus loetakse täidetuks hetkest, kui Toode antakse tegelikult üle Ostjale. Tellimuse kättesaamise kinnituse lahutamatu osa on Müüja poolt väljastatud saateleht Ostja või tema poolt volitatud esindaja allkirja ja allkirja dešifreeringuga.

3.4. Pärast Tellimuse täitmist Müüja kohustusi Ostja ees loetakse täidetuks.

3.5. Omandiõigus Tootele ja sellega seotud vastutus läheb üle Müüjalt Ostjale Toote üleandmise hetkel.

3.6. Enne tellimuse vastuvõtmist soovitame kontrollida pakendi ja toote ning väliste kahjustuste korral keelduda toote vastuvõtmisest, esitades vastavasisulise märkuse kullerile, seejärel palume teavitada kahjustatud tootest SIA Bean Bag Latvia, kirjutades e-postile info@beanbags4rest.ee või helistades telefonile +371 29198463. Teile saadetakse uus samasugune toode või pärast kooskõlastamist ostjaga – uus samaväärne toode.

4. Poolte õigused ja kohustused.

4.1. Müüja kohustub:

4.1.1. müüma Toodet ja tarnima see kooskõlas tellimusega;
4.1.2. andma täieliku informatsiooni Toote ja selle tootja kohta;
4.1.3. teavitama (ka elektrooniliselt) Ostjat tellimuse täitmise tingimuste muudatustest, kui tellimuse täitmise ajal muutub Toote tarnimise tähtaeg;
4.1.4. läbi vaatama mõistliku aja jooksul Ostja pretensioone seoses Toote, tellimuse täitmise tähtaegade või kvaliteediga, esitades Ostjale selle kohta sisulise vastuse;
4.1.5. tasuma hiljemalt 14 päeva jooksul Ostjale tema poolt Toote eest tasutud raha, kui Müüja ei saa täita tellimust vastavalt selle tingimustele ja Ostja ei ole nõustunud muudatustega;
4.1.6. kasutama Ostja tellimusel märgitud isikuandmeid, sealhulgas panga rekvisiite, ainult seoses tellimuse kohta käiva arve koostamise ja tellimuse täitmisega.

4.2. Müüjal on õigus:

4.2.1. võtta pärast tellimuse kättesaamist ebaselguste korral ühendust Ostjaga, et täpsustada tellimusel märgitud informatsioon valitud Toote või Ostja kohta;
4.2.2. mitte alustada tellimuse täitmist, kui ei ole kätte saadud tasu Ostja poolt tellitud Toote eest juhul, kui tellimusel on märkus, et ostja tasub pangaülekandega müüja pangakontole;
4.2.3. mitte võtta vastu Toote kohta käivaid pretensioone käesoleva lepingu 7.peatüki kohaselt, kui Tootel on visuaalsed ja/või tehnilised vigastused, mis on tekkinud Ostja süül ning mis takistavad Toote edasist realiseerimist ja/või tagastamist Toote tootjale.

4.3. Müüjal on õigus ühepoolset muuta käesoleva lepingu sisu ilma kehtivate normatiivaktide nõuete rikkumiseta. Käesolev tingimus ei puuduta neid tellimusi, mis on täitmisel. Muudatused jõustuvad nende avaldamise hetkest käesoleval kodulehel.

4.4. Ostja kohustub:

4.4.1. esitama tellimuse vormistamisel tõest ja täpset informatsiooni valitud Toote ja enda kohta, et Müüja saaks täita oma kohustusi täies ulatuses, ebaselguste korral pöördudes nõu saamiseks Müüja poole elektrooniliselt või telefoni teel;
4.4.2. tasuma Toote eest vastavalt tellimusel ja arvel märgitud Toote hinnale;
4.4.3. tasuma toote eest, kasutades tellimusel märgitud makseviisi: ülekandega 1 päeva jooksul müüja pangakontole, pangakaardiga toote kättesaamisel.

4.5. Ostjal on õigus:

4.5.1. saada Toode kätte vastavalt tellimusele;
4.5.2. saada tagasi Toote eest tasutud raha, kui Müüja ei saa täita tellimust vastavalt selle tingimustele ja Ostja ei ole nõustunud muudatustega;
4.5.3. Toote garantiitähtaja jooksul esitada pretensioone Toote kvaliteedi osas.

5. Toote kvaliteet ja garantii

5.1. Müüja vastutab kvaliteetse Toote müümise ja tarnimise eest vastavalt Toote tehnilisele spetsifikatsioonile ja tellimusele.

5.2. Pooled lepivad kokku, et Toote garantiiaeg on 24 (kakskümmend neli) kuud alates päevast, kui Toode on tarnitud Ostjale ja antud Ostjale üle kasutamiseks. Garantii kehtib, kui Ostja järgib Toote kasutamise tingimusi ja kasutab Toodet vastavalt selle tehnilisele spetsifikatsioonile.

6. Poolte vastutus.

6.1. Pooled vastutavad täielikult oma kohustuste täitmise eest kooskõlas kehtivate normatiivaktidega.
6.2. Kui käesoleva lepingu täitmise ajal ühel Pooltest tekivad mingid vääramatu jõu takistused, mis ei allu Poolte mõjule ja kontrollile, siis see Pool, kes kogeb takistusi, teavitab sellest teist Poolt, et leppida kokku edasised tegevused.

7. Keeldumise õigus.

7.1. Keeldumise õigus on Ostja õigus kindla tähtaja jooksul ühepoolselt taganeda lepingust ilma Müüjale kahjuhüvitist tasumata. Keeldumise saatmine kindla tähtaja jooksul lõpetab lepingu ja vabastab Ostjat mistahes lepingukohustustest, välja arvatud kulud, mis on seotud Toote tagastamisega Müüjale.
7.2. Ostjal on õigus keelduda tootest 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale sellest keeldumiskirja aadressile pufi.latvija@gmail.com.
7.3. Ostja kohustus on 7 (seitsme) päeva jooksul alates kirjaliku keeldumise saatmist tagastada Toote Müüjale. Kõik kulud, mis on tekkinud seoses Toote tagasi saatmisega Müüjale, katab Ostja.
8. Läti Vabariigi Tarbijakaitseseaduse §12 lõike kuus sätestab, et „tarbija vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest keeldumise õiguse teostamise tähtaja jooksul“. Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjale keeldumise õiguse kasutamist või pidada kinni hüvitist, kui toode on kahjustatud hoolimatuse tõttu või selle kasutamisel ei ole järgitud juhendit, kui on kaotatud toote originaalpakend või kui pakend on oluliselt rikutud.
8.1. Müüja tagastab Ostjale pärast keeldumise kirja ja Toote kättesaamise hiljemalt 14 päeva jooksul Ostja poolt märgitud pangakontole Toote eest tasutud summa. Kui Müüja ei ole saanud keeldumise kirja ja/või Toote käesolevas lepingus ettenähtud korras, siis Müüjal on õigus jätta Ostjale tagastamata tema poolt Toote eest tasutud rahasumma.

8. Vaidluste lahendamise kord.

8.1. Mistahes vaidlust ja lahkarvamust, mis võib tekkida või tekkib Poolte vahel käesoleva lepingu täitmise jooksul, lahendavad Pooled omavaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, siis vaidlusalust küsimust edastatakse kohtulikuks läbivaatamiseks kooskõlas Läti Vabariigi normatiivaktidega.

9. Andmetöötlus.

Sisestades vajaliku informatsiooni ja vormistades tellimuse kinnitab Ostja, et on teadlik ja nõustub, et tema poolt esitatud andmeid Müüja kasutab selleks, et võtta vastu Ostja tellimus ja tarinda tooted kooskõlas LV seadusandluse nõuetega. Informatsiooni sisestamisega Ostja näitab oma nõusolekut saama e-postile tellimuse töötlemisega seotud teadandeid.